آرشیو » کارکنان

مدیر مسئول
1 سال قبل

مدیر مسئول

نام و نام خانوادگی: اسماعیل غلامی پست سازمانی: مدیر مسئول کد پرسنلی: ۴۰۰۹۴۸۸۵ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی

کارشناس
1 سال قبل

کارشناس

نام و نام خانوادگی: سید محسن حسینی پست سازمانی: کارشناس کد پرسنلی: ۴۰۰۶۰۶۱۹ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی

کارشناس مسئول
1 سال قبل

کارشناس مسئول

نام و نام خانوادگی: محمد افشاریان پست سازمانی: کارشناس مسئول کد پرسنلی: ۴۰۰۵۲۹۹۳ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی

کارشناس
1 سال قبل

کارشناس

نام و نام خانوادگی: محمد جواد نظامی پست سازمانی: کارشناس کد پرسنلی: ۴۰۰۰۷۷۵۶ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی