برچسب » ترویج امر به معروف

جلسه آموزشی و آگاه سازی کارکنان اداره گمرک استان خراسان رضوی
9 ماه قبل

جلسه آموزشی و آگاه سازی کارکنان اداره گمرک استان خراسان رضوی

جلسه آموزشی و آگاه سازی کارکنان اداره گمرک با موضوع ترویج امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.