برچسب » جوین

برگزاری جلسه آموزش شورای امر به معروف نهی از منکر بخش عطاملک شهرستان جوین
8 ماه قبل

برگزاری جلسه آموزش شورای امر به معروف نهی از منکر بخش عطاملک شهرستان جوین

جلسه آموزش شورای امر به معروف نهی از منکر بخش عطاملک شهرستان جوین برگزار شد.