برچسب » ناهیان از منکر

آموزش آمرین به معروف و ناهیان از منکر شهرستان نیشابور
9 ماه قبل

آموزش آمرین به معروف و ناهیان از منکر شهرستان نیشابور

آموزش آمرین به معروف و ناهیان از منکر در محل سالن تربیت شهرستان نیشابور با همکاری بسیج برگزار شد.