برچسب » کارمند

تشکیل کمیته بانوان شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
2 هفته قبل

تشکیل کمیته بانوان شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

کمیته بانوان شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی در جهت ایجاد انسجام دینی و فرهنگی در امور بانوان کارمند برگزار شد.

تقدیر از بانوان کارمند دارای حجاب برتر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
3 هفته قبل

تقدیر از بانوان کارمند دارای حجاب برتر شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از بانوان کارمند دارای حجاب برتر تقدیر کرد.